top of page

ARTIKEL 1. DEFINITIES

1.1. H3lab Onderwijs: de eenmanszaak H3lab Onderwijs, gevestigd te Warnsveld en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 09220707.

1.2. De klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met H3lab Onderwijs een overeenkomst is aangegaan.

1.3. Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

1.4. Diensten: alle diensten die H3lab Onderwijs voor de klant uitvoert. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: het ondersteunen van scholen bij het lesgeven over onderwerpen met betrekking tot mentaal welbevinden door middel van lessen, coaching trajecten, 1-op-1 sessies met leerlingen, het begeleiden en/of trainen van docenten, het organiseren van introductiedagen, het geven van groepssessies, het leveren van online cursussen, en toegang tot een online leeromgeving.

1.5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen H3lab Onderwijs en de klant krachtens welke H3lab Onderwijs de dienst zal uitvoeren.

1.6. Informatie: alle gegevens afkomstig van de klant.

1.7. Schriftelijk: per brief, e-mail en digitale berichtgeving.

1.8. Advies: het resultaat van de werkzaamheden van H3lab Onderwijs.

1.9. Vertrouwelijke informatie: alle financiële-, zakelijkeen persoonsgegevens die door de klant en/of H3lab Onderwijs worden ingevoerd, verwerkt en opgeslagen.

1.10. Website: www.h3labonderwijs.nl.

 

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door H3lab Onderwijs gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, verrichte diensten, overige verrichte handelingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Door ondertekening van een overeenkomst of opdrachtbevestiging dan wel een akkoord via de e-mail of een bestelling via de webshop, verklaart de klant dat zij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van H3lab Onderwijs en dat zij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.3. In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een overeenkomst dan prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.

2.4. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op handelingen van derden en/of leveranciers die door H3lab Onderwijs zijn ingehuurd betreffende het uitvoeren van de levering of dienst.

2.5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt door in gebruik name van deze algemene voorwaarden verworpen.

 

ARTIKEL 3. OFFERTES EN AANBIEDINGEN

3.1. Offertes en aanbiedingen van H3lab Onderwijs zijn vrijblijvend en geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is het aanbod geldig tot 30 dagen na de datum waarop het aanbod aan de klant is medegedeeld. Als de klant een aanbod niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod. Zolang de klant het aanbod nog niet heeft geaccepteerd, is H3lab Onderwijs gerechtigd het aanbod in te trekken.

3.2. H3lab Onderwijs zal in de offerte aangeven welke diensten worden aangeboden en welke bedragen de klant verschuldigd is bij aanvaarding van de offerte. De in de offerte genoemde prijzen gelden voor de in de offerte genoemde periode, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders afgesproken. In de offerte staat tevens de overeengekomen prijs van de gekozen dienst/product dan wel het gebruikelijke uurtarief van H3lab Onderwijs met een vooraf geschat aantal uren/het tarief.

3.3. De in de offerte genoemde prijzen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

3.4. Afspraken over deadlines worden in de offerte schriftelijk overeengekomen. Indien levering door H3lab Onderwijs afhangt van feedback of input van de klant, is H3lab Onderwijs nimmer aansprakelijk voor vertraging tijdens het uitvoeren van de opdracht. H3lab Onderwijs is dan gerechtigd de deadline eenzijdig te verschuiven.

3.5. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de klant verstrekte gegevens onjuist waren, heeft H3lab Onderwijs het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.

3.6. Alle door H3lab Onderwijs gecommuniceerde prijzen zijn bedragen in euro’s, exclusief of zonder btw en overige vastgestelde heffingen en/of retributies en kosten van derden voor advies tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

3.7. H3lab Onderwijs behoudt zich het recht om prijzen tussentijds of na afloop van een bepaalde periode te wijzigen. Indien de prijzen van aangeboden producten stijgen na totstandkoming van de overeenkomst, dan is de klant gerechtigd de overeenkomst te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of bepaling zijn hierbij uitgesloten.

3.8. H3lab Onderwijs is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor fouten in de offerte wanneer de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving of typefout bevat.

3.9. Indien zich wijzigingen voordoen met betrekking tot de omstandigheden waarop H3lab Onderwijs zich heeft gebaseerd bij het uitbrengen van bedoelde offerte, opdracht of welke overeenkomst dan ook, dan is H3lab Onderwijs bevoegd deze wijzigingen door te voeren in de uitvoering van de overeenkomst dan wel de prijzen aan te passen.

ARTIKEL 4. OVEREENKOMST EN MEERWERK

4.1. Een overeenkomst komt tot stand vanaf het moment dat de klant op enigerlei wijze een mededeling aan H3lab Onderwijs verricht inhoudende de aanvaarding van een offerte of een aanbieding.

4.2. Na het tot stand komen van een overeenkomst kan deze enkel met

wederzijdse goedkeuring worden gewijzigd.

4.3. Na het tot stand komen van een overeenkomst, zal H3lab Onderwijs binnen bekwame tijd overgaan tot uitvoering van de diensten.

4.4. H3lab Onderwijs heeft het recht bepaalde dienstverlening uit te laten voeren door derden zonder dat zij de klant daarvan op de hoogte dient te stellen. Indien door de uitvoering van de dienstverlening door derden meerkosten worden gemaakt zullen deze na overleg aan de klant worden doorberekend.

4.5. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de klant en H3lab Onderwijs zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde schriftelijke overeenkomst door beide partijen zijn aanvaard.

4.6. Indien de klant een overeenkomst met H3lab Onderwijs wenst te annuleren komt haar dit recht enkel toe indien zij bij annulering overgaat tot vergoeding van 30% van het in de opdrachtbevestiging overeengekomen bedrag. Bij tussentijdse ontbinding van een traject blijft de klant onverminderd gehouden tot betaling van het volledige overeengekomen offertebedrag. Tevens wordt bij een losse sessie de vergoeding uit artikel 14.8. in acht genomen.

Contact:

marijn@h3labonderwijs.nl

+31 6 48342170

4.7. Indien H3lab Onderwijs, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen is in de offerte of opdrachtbevestiging, is H3lab Onderwijs gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan de klant in rekening te brengen. Indien de klant bezwaar heeft tegen de meerkosten die H3lab Onderwijs in rekening wenst te brengen, heeft de klant het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren, waarbij de klant gehouden is het tot dusver door H3lab Onderwijs uitgevoerde werk te vergoeden.

4.8. Wijzigingen in een oorspronkelijke opdracht door toedoen van de klant kan de overeengekomen tijdsplanning en de kosten voor uitvoering beïnvloeden. De meerkosten die het gevolg zijn van wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht door de klant zijn voor rekening van de klant. H3lab Onderwijs zal, voor zover dit binnen haar mogelijkheden ligt, voorafgaand aan de werkzaamheden een opgave doen van de meerkosten.

 

ARTIKEL 5. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR H3LAB ONDERWIJS

5.1. H3lab Onderwijs garandeert dat de aan haar verstrekte opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd, onder toepassing van

voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

5.2. H3lab Onderwijs spant zich in om de gegevens die H3lab Onderwijs voor de klant opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.

 

5.3. Bij kenbaar gemaakte klachten van de klant over de geleverde diensten en/of producten dient H3lab Onderwijs met de klant in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing.

5.4. H3lab Onderwijs is gerechtigd om voor promotionele doeleinden zoals reviews de gegevens (naam, bedrijfsnaam en functie) van de klant te publiceren op de website van H3lab Onderwijs en/of overige promotionele uitingen van H3lab Onderwijs.

5.5. H3lab Onderwijs is gerechtigd om, indien de klant in gebreke is met het nakomen van zijn betalingsverplichting, het recht op deelname op te schorten.

5.6. H3lab Onderwijs werkt zowel offline als online samen met haar klanten. Indien nodig zorgt H3lab Onderwijs voor een locatie waar de offline sessie kan plaatsvinden, mits deze niet door de klant wordt aangedragen. Indien de klant kenbaar maakt de sessie op een andere locatie dan door H3lab Onderwijs voorgesteld te willen laten plaatsvinden, kan er in overleg met H3lab Onderwijs een andere afspraak worden ingepland. Eventuele kosten voor het reserveren/gebruik van deze andere locatie zijn voor rekening van de klant.

5.7. H3lab Onderwijs is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst tussen de leerling en H3lab Onderwijs tijdens de samenwerking of uit andere bron heeft verkregen.

Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt wanneer dit door de andere partij is medegedeeld of als dit blijkt uit de maatstaven van redelijkheid en billijkheid. Echter heeft H3lab Onderwijs een meldplicht bij signalen van huiselijk geweld/kindermishandeling en mag informatie – zo nodig zonder toestemming van de leerling – aan Veilig Thuis verstrekken zonder dat hierdoor een conflict van plichten ontstaat.

 

ARTIKEL 6. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR DE KLANT

6.1. De klant dient zich in beginsel te houden aan de in deze voorwaarden neergelegde bepalingen, tenzij anders overeengekomen.

6.2. De klant dient H3lab Onderwijs te voorzien van alle juiste gegevens waarvan de klant redelijkerwijs kan voorzien dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. De klant is in ieder geval verplicht H3lab Onderwijs onverwijld op de hoogte te stellen, dan wel op de hoogte te laten stellen door een derde, van wijzigingen in persoonsgegevens, bedrijfsgegevens of overige informatie waar H3lab Onderwijs om verzoekt.

 

6.3. Indien in uitzondering op artikel 6.2 de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan H3lab Onderwijs zijn verstrekt, heeft H3lab Onderwijs het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te brengen.

6.4. De klant stelt H3lab Onderwijs steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, e-mail en desgevraagd, zijn/haar bankrekeningnummer.

 

6.5. Bij klachten over de door H3lab Onderwijs geleverde diensten en/of producten dient de klant deze klachten kenbaar te maken aan H3lab Onderwijs binnen 30 dagen na afronding van het traject. De klant vrijwaart H3lab Onderwijs één jaar na levering van alle diensten van alle juridische claims naar aanleiding van geleverde diensten en/of producten.

6.6. De klant dient zelf reservekopieën te maken van alle materialen/gegevens als omschreven in artikel 6.2 die H3lab Onderwijs nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst. Bij verlies van deze materialen/gegevens is H3lab Onderwijs niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.

6.7. Wanneer H3lab Onderwijs inloggegevens aan de klant verstrekt dan is de klant verantwoordelijk voor deze gegevens. H3lab Onderwijs is niet aansprakelijk voor misbruik of verlies van de inloggegevens en mag erop vertrouwen dat de klant degene is die inlogt door middel van de aan de klant verstrekte inloggegevens.

6.8. De klant is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst tussen de klant en H3lab Onderwijs tijdens de samenwerking of uit andere bron hebben verkregen. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt wanneer

dit door de andere partij is medegedeeld of als dit blijkt uit de maatstaven van redelijkheid en billijkheid. 6.9. Het is niet mogelijk aangeschafte digitale producten, waaronder een e-book of online dienst zoals een sessie, cursus of een programma, te ruilen en/of retourneren. Door bestelling en betaling van de digitale producten krijgt de klant toegang tot zijn/haar aankoop. De klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij/zij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.

 

ARTIKEL 7. LEVERING EN LEVERTIJD

7.1. De door H3lab Onderwijs te hanteren leveringstermijn varieert per opdracht en wordt in overleg met de klant vastgesteld. De door H3lab Onderwijs opgegeven levertijd begint na totstandkoming van de overeenkomst en na ontvangst van alle benodigde gegevens en/of materialen van de klant.

7.2. Een door H3lab Onderwijs vastgestelde leveringstermijn kan nimmer als fatale termijn beschouwd worden. Door het enkele overschrijden van een leveringstermijn raakt H3lab Onderwijs niet van rechtswege in verzuim.

7.3. Bij overschrijding van de levertermijn met meer dan 30 dagen, komt de klant de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien H3lab Onderwijs, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

7.4. De klant is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door H3lab Onderwijs mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren zoals bepaald in artikel 6.2 en de gegevens die noodzakelijk zijn om de dienstverlening te kunnen uitvoeren.

7.5. Aan de leveringsplicht van H3lab Onderwijs zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door H3lab Onderwijs geleverde zaken een keer aan de klant zijn aangeboden.

7.6. H3lab Onderwijs spant zich in om te zorgen dat de klant gebruik kan maken van het platform waarop de content van de online cursus en de online leeromgeving beschikbaar is. H3lab Onderwijs verschaft echter geen enkele garantie dat het betreffende platform nimmer in onbruik geraakt en aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor het (tijdelijk) niet bereikbaar zijn van het platform.

ARTIKEL 8. BETALING

8.1. De betalingsverplichting van de klant vangt aan op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt.

8.2. Alle door H3lab Onderwijs verzonden facturen dienen door de klant binnen 14 dagen betaald te worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

H3lab Onderwijs biedt de mogelijkheid om het overeengekomen offertebedrag in vooraf overeengekomen termijnen te betalen. H3lab Onderwijs behoudt zich het recht voor om volledig vooraf te factureren. De door H3lab Onderwijs verzonden facturen dienen te allen tijde voor aanvang van het traject en/of de sessie voldaan te zijn.

8.3. Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is. Tevens vervalt de mogelijkheid tot termijnbetaling en zal het resterende bedrag direct en in zijn totaliteit opeisbaar zijn door H3lab Onderwijs.

8.4. In geval van niet tijdige betaling kan H3lab Onderwijs besluiten haar werkzaamheden tijdelijk stil te leggen tot het moment van betaling. Indien een niet tijdige betaling regelmatig voorkomt, kan H3lab Onderwijs besluiten de opdracht eenzijdig te beëindigen.

 

8.5. Bij een niet tijdige betaling is de klant, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke (handels)rente, gehouden tot betaling van een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten welke ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van €150,- excl. btw bedragen en tevens de kosten voor juristen, advocaten, deurwaarders, incassobureaus en de eventuele gerechtelijke procedure bij de rechtbank of het gerechtshof.

8.6. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de klant in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de klant wordt gelegd, de klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

8.7. In bovenstaande gevallen heeft H3lab Onderwijs voorts het recht uitvoering van de overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor de klant die hierdoor mocht ontstaan.

8.8. De klant gaat er mee akkoord dat H3lab Onderwijs elektronisch factureert. Indien de klant een factuur per post wenst te ontvangen dan behoudt H3lab Onderwijs zich het recht om hiervoor meerkosten à €2,50 per factuur te berekenen.

8.9. De klant kan bezwaren tegen de door H3lab Onderwijs verzonden facturen uiterlijk binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk aan H3lab Onderwijs kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal H3lab Onderwijs een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Bezwaren tegen verzonden facturen schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.

 

8.10. Alle door H3lab Onderwijs geleverde producten en diensten blijven eigendom van H3lab Onderwijs totdat alle door de klant verschuldigde bedragen aan H3lab Onderwijs zijn voldaan.

ARTIKEL 9. VOORBEHOUD VAN EIGENDOM & INTELLECTUEEL EIGENDOM

9.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de diensten ontwikkelde of ter beschikking gestelde documentatie, adviezen, strategieën, modellen, lesmateriaal, cursussen, online trainingen, technieken, instrumenten alsmede voorbereidend materiaal en uitgebrachte rapportages berusten uitsluitend bij H3lab Onderwijs tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.2. De door H3lab Onderwijs geleverde producten mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden verveelvoudigd of worden doorverkocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.3. De inhoud van de website, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van H3lab Onderwijs en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van H3lab Onderwijs.

9.4. Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door H3lab Onderwijs ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusieve eigendom van H3lab Onderwijs, tenzij de rechten worden afgekocht of anders is overeengekomen.

9.5. H3lab Onderwijs is niet verantwoordelijk voor enige informatie/content die de klant op de servers van H3lab Onderwijs plaatst of aan H3lab Onderwijs toestuurt in het kader van de dienstverlening. Indien de door de klant geplaatste informatie/content op enige wijze inbreuk maakt op de rechten van derden of in strijd is met wet en regelgeving zal de klant H3lab Onderwijs vrijwaren van enige aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden als gevolg van dit handelen van de klant.

 

9.6. Iedere handeling welke in strijd is met artikel 9.2 en artikel 9.3 en artikel 14.6 wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.

9.7. Bij inbreuk heeft H3lab Onderwijs recht op een vergoeding ter hoogte van tenminste twee maal de door haar gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik zonder het recht op enige schadevergoeding te verliezen.

 

ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID

10.1. Iedere overeenkomst tussen H3lab Onderwijs en de klant is te typeren als een inspanningsovereenkomst waarbij H3lab Onderwijs gehouden is zijn verplichtingen na te komen naar beste kunnen, met de nodige zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap. H3lab Onderwijs kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten of de mate waarin het leveren van de diensten bijdraagt aan het door de klant en H3lab Onderwijs gestelde doel.

10.2. De klant, en tevens de leerlingen en/of leerkrachten aan wie de informatie wordt verstrekt, zijn en blijven te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van handelingen zoals opgedaan tijdens een sessie, traject of online programma van H3lab Onderwijs.

10.3. Indien H3lab Onderwijs onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 10.1 toch aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal 2 maal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. btw) en te allen tijde maximaal wat de verzekering in dat geval aan H3lab Onderwijs uitkeert. Wanneer sprake is van een duurovereenkomst, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de laatst betaalde factuur door de klant.

10.4. In aanvulling op artikel 10.3 is H3lab Onderwijs dan alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan:

 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van H3lab Onderwijs aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan H3lab Onderwijs toegerekend kunnen worden;

 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

 

10.5. H3lab Onderwijs sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van door H3lab Onderwijs geleverde diensten en/of producten, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet aan de kant van H3lab Onderwijs.

10.6. H3lab Onderwijs is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor: gevolgschade, schade door gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, gederfde winst en voor schade ontstaan door verlies van datagegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst.

10.7. De klant vrijwaart H3lab Onderwijs voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan de klant geleverde producten en diensten van H3lab Onderwijs.

10.8. H3lab Onderwijs is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van het gebruik van het traject, het programma of het ondergaan van sessies. H3lab Onderwijs behoudt zich het recht voor de begeleiding en/of behandelingen te staken totdat er contact is geweest met een arts of medisch specialist indien H3lab Onderwijs dit nodig acht. Het meedoen aan het traject en sessies valt volledig onder het eigen risico van de klant.

10.9. De inhoud van de diensten van H3lab Onderwijs zijn niet bedoeld ter vervanging van medisch advies van een arts of medisch specialist. Het gebruik van de sessies eventuele beslissingen die genomen worden naar aanleiding daarvan, is voor eigen verantwoordelijkheid van de klant. H3lab Onderwijs aanvaard geen aansprakelijkheid in welke vorm dan ook.

10.10. In geval van klachten rondom psychotische symptomen, (complex)trauma, suïcide, automutilatie, geweld, (seksueel)misbruik, verslaving, persoonlijkheidsproblematiek, eetstoornissen en complexe multiproblematiek adviseert/verwijst H3lab Onderwijs de cliënt naar specialistische medische zorg en kan in geen gevallen aansprakelijk worden gesteld voor enige gevolgen van het niet opnemen van contact met een (para)medici. Wanneer dit bekend is bij H3lab Onderwijs zal ook altijd geadviseerd worden via de huisarts of GGZ hulp te zoeken of middels een integrale aanpak samen te werken met andere zorginstellingen of disciplines.

10.11. Indien de leerling te maken heeft met psychiatrische- en/of persoonlijkheidsproblematiek wordt de leerling geacht deze klachten eerst met behulp van behandelingen in de GGZ op te lossen. Indien de leerling toch start met het behandelplan, het traject en/of programma, wordt geadviseerd dit eerst met de behandeld (para)medisch arts of behandelaar te bespreken.

 

ARTIKEL 11. ONDERBREKING VAN DE DIENSTEN EN OVERMACHT

11.1. H3lab Onderwijs is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht gedurende een termijn van 90 dagen blijft voortbestaan, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.

11.2. H3lab Onderwijs is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar H3lab Onderwijs weinig of geen invloed op kan uitoefenen. H3lab Onderwijs kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie H3lab Onderwijs een overeenkomst is aangegaan.

11.3. Naast het bepaalde in lid 11.2 is onder overmacht zeker te verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie is aangenomen.

11.4. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van H3lab Onderwijs onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert waaronder doch niet uitsluitend wordt begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel van H3lab

Onderwijs, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, epidemieën, pandemieën, bedrijfsstoringen bij H3lab Onderwijs, wanprestatie door leveranciers van H3lab Onderwijs waardoor H3lab Onderwijs haar verplichtingen jegens de klant niet (meer) kan nakomen alsmede andere ernstige storingen in het bedrijf van H3lab Onderwijs of diens leveranciers.

11.5. Bij overmacht heeft H3lab Onderwijs tevens ter keuze het recht om de termijn van levering met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden zonder dat H3lab Onderwijs in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding, behoudens krachtens het bepaalde in artikel 78 Boek 6 Burgerlijk

Wetboek.

 

ARTIKEL 12. DUUR OVEREENKOMST EN BEËINDIGING

12.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de offerte anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.

 

12.2. Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door de klant is uitgesloten, onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde.

 

12.3. Beide partijen, zowel de klant als H3lab Onderwijs, komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

12.4. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 8.3 kan H3lab Onderwijs de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:

 • aan de klant (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend; • ten aanzien van de klant faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;

 • het vermoeden bestaat dat de klant niet aan zijn of haar betalingsverplichting bij verlenging van de overeenkomst kan voldoen;

 • de klant handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met H3lab Onderwijs voortvloeiende verplichting;

 • de klant inbreuk maakt op rechten van derden;

 • de klant handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van H3lab Onderwijs;

 • de klant niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel al dan niet aangetekend schrijven;

 • bij terugkerende betalingsproblemen.

risico. H3lab Onderwijs aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de wijze waarop de klant de aan hem/haar gedoceerde wijze en methode van H3lab Onderwijs in de praktijk tot uitvoering brengt.

 

14.3. H3lab Onderwijs is gerechtigd, indien de klant in gebreke is met het nakomen van de betalingsverplichting jegens H3lab Onderwijs, het recht op deelname op te schorten totdat de klant aan zijn/haar betalingsverplichting heeft voldaan.

14.4. Bij gedeeltelijke deelname of tussentijdse beëindiging door de klant vindt geen restitutie van de factuur plaats. Bij tussentijdse ontbinding van een coaching traject blijft de klant onverminderd gehouden tot betaling van het volledige overeengekomen offertebedrag.

14.5. Na het einde van het traject of de online cursus behoudt de klant beperkt het recht om in te loggen op de online leeromgeving. H3lab Onderwijs geeft in het aanbod aan hoe lang de content beschikbaar blijft. H3lab Onderwijs streeft ernaar al het materiaal online te houden. Indien H3lab Onderwijs besluit materiaal te verwijderen of te verhuizen naar een andere website, stelt H3lab Onderwijs de klant hier zes maanden voorafgaand aan de verhuizing dan wel verwijdering via het bij H3lab Onderwijs meest recente bekende emailadres op de hoogte. De klant is zelf verantwoordelijk voor het, indien mogelijk, tijdelijk downloaden van bestanden.

 

14.6. De door H3lab Onderwijs aan de klant verstrekte inloggegevens betreffende de online trajecten/modules/cursussen mogen nimmer met derden buiten de organisatie worden gedeeld. Indien H3lab Onderwijs waarneemt dat door toedoen van de klant derden toegang hebben tot online trajecten/modules/cursussen, is H3lab Onderwijs gerechtigd de toegang voor de klant, zonder voorafgegane waarschuwing, te ontzeggen.

14.7. De inhoud van de sessies, online content en of trajecten welke door H3lab Onderwijs worden aangeboden kunnen tijdens de duur van de opdracht aangevuld dan wel gewijzigd worden. 14.8. Indien de klant over gaat tot annulering van de overeengekomen opdracht en niet binnen 2 werkdagen een andere datum overeengekomen wordt, is de klant gehouden tot het betalen van een vergoeding voor de gereserveerde tijd:

 • annulering tot 30 dagen voor de opdracht; 30% van het in de offerte overeengekomen bedrag;

 • annulering binnen 30 dagen voor de opdracht; 50% van het in de offerte overeengekomen bedrag;

 • annulering binnen 14 dagen voor de opdracht; 75% van het in de offerte overeengekomen bedrag;

H3lab Onderwijs zal wegens een beëindiging, zoals bepaald in dit artikel, nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

12.5. Indien de klant op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 12.3 en 12.4 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn. Bedragen die H3lab Onderwijs vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

12.6. H3lab Onderwijs behoudt het recht om haar algemene voorwaarden te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien H3lab Onderwijs overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt zij de klant hiervan op de hoogte. Het staat de klant vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste 7 dagen na het inwerking treden van deze nieuwe algemene voorwaarden.

ARTIKEL 13. CONFORMITEIT

13.1. H3lab Onderwijs zal bij de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat nastreven. Indien naar oordeel van de klant de geleverde resultaten niet overeenkomen met het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat, zullen de klant en H3lab Onderwijs in overleg treden om het geleverde alsnog aan de beoogde resultaten te laten voldoen.

13.2. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 13.1, zullen de kosten voor het meerwerk als bedoeld in dat artikel overeenkomstig het normale tarief van H3lab Onderwijs worden gefactureerd aan de klant, tenzij de klant naar inziens van H3lab Onderwijs aannemelijk kan maken dat de afwijkingen in het resultaat te wijten zijn aan de gebrekkige uitvoering van de overeenkomst aan de kant van H3lab Onderwijs.

 

13.3. Mocht vast komen te staan dat de gebrekkigheid van de door H3lab Onderwijs te leveren diensten en/of producten voor rekening komt van H3lab Onderwijs, heeft de klant geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens hetgeen bepaald in deze voorwaarden.

ARTIKEL 14. BIJZONDERE BEPALINGEN TRAJECTEN, CURSUSSEN EN SESSIES H3LAB ONDERWIJS

14.1. Het is de klant uitdrukkelijk verboden, ongeacht deelname of niet, om een soortgelijk traject of cursus al dan niet met referentie naar of volgens de methode van H3lab Onderwijs aan te bieden of te doen geven.

14.2. Er is door de klant geen enkel recht of verplichting te ontleden aan het traject of de cursus en ieder handelen van de klant is voor zijn eigen rekening en

 • annulering binnen 7 dagen voor de opdracht; 100% van het in de offerte overeengekomen bedrag.

14.9. H3lab Onderwijs behoudt zich het recht voor leerlingen en andere deelnemers te verwijderen bij bijeenkomsten indien een leerling of andere deelnemer door het (ongepaste) gedrag een sessie belemmert. Restitutie van betaalde gelden is daarbij uitgesloten.

 

ARTIKEL 15. OVERIGE BEPALINGEN EN TOEPASSELIJK RECHT

15.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen H3lab Onderwijs en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

15.2. Indien de klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor H3lab Onderwijs alleen bindend indien en voor zover deze door H3lab Onderwijs uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

15.3. Indien H3lab Onderwijs op eigen initiatief ten gunste van de klant afwijkt van de Algemene Voorwaarden, kunnen daar door de klant nimmer enige rechten aan ontleend worden.

15.4. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing.

15.5. Rechten en plichten voortvloeiende uit een overeenkomst kunnen slechts door de klant op een derden worden overgedragen indien H3lab Onderwijs hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

15.6. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij H3lab Onderwijs partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

15.7. De klant en H3lab Onderwijs zullen eventuele geschillen eerst in onderling overleg en in der minne proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de rechter.

15.8. Indien dwingendrechtelijk regels niet anders bepalen, is in eerste instantie de bevoegde rechter in het Arrondissement Gelderland, bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen H3lab Onderwijs en de klant tenzij een wettelijke bepaling anders voorschrijft.

Versie: juni 2022

bottom of page